Exercici de drets sobre sus datos personales

EXERCICI DE DRETS SOBRE LES SEVES DADES PERSONALS:

Si desitja exercir els drets que la normativa de protecció de dades li atorga, si us plau, envieu-nos un correu electrònic a l’adreça info@dltec.net, especificant en el assumpte el dret exercitat i adjuntant copia del seu Document Nacional de Identitat o Passaport.

Els Drets que pot exercir són:

– Accés a les dades

– Rectificació de les dades

– Supressió de les dades

– Portabilitat de les dades

– Limitació del tractament

– Oposició al tractament

– A no ser objecte d’una elaboració de perfils

Si desitja conèixer amb detall el significat d’aquests drets, si us plau, faci click a Llegeix més .

Dret d’accés a les dades:

Te dret a que el Responsable li comuniqui si se estan tractant o no les seves dades personals i, en el cas de que es confirmi el tractament, que li possibiliti el seu accés, facilitant-li la següent informació:

– La finalitat del tractament.

– Les categories de dades de que es tracti.

– El termini o criteris de conservació.

Dret de rectificació de les dades:

Tindrà dret a que el Responsable rectifiqui les seves dades quan resultin inexactes o incomplets, mitjançant una declaració rectificativa addicional.

Dret de supressió de les dades:

L’interessat tindrà dret a que el Responsable suprimeixi les seves dades quan:

– El tractament sigui il·lícit.
– L’interessat hagi retirat el seu consentiment.
– Ja no siguin necessaris en relació a les finalitats per els que van ser recollits o tractats.
– L’interessat hagi exercit el dret d’oposició i no prevalguin altres motius legítims per el seu tractament.
– Les dades hagin de ser suprimides per complir una obligació jurídica del Responsable.

L’interessat no tindrà dret a que el Responsable suprimeixi les seves dades quan el tractament sigui necessari:

– Per exercir el dret a la llibertat d’expressió i informació
– Per complir una obligació jurídica del Responsable.
– Per la formulació, exercici o defensa de reclamacions.
– Per interès públic fonamentat en la legislació vigent, per raons de salut pública o per finalitats d’investigació històrica, estadística o científica.

Dret de portabilitat de les dades:

Tindrà dret a que el Responsable transmeti les seves dades a un altre Responsable del tractament o al mateix interessat, mitjançant un format estructurat d’ús habitual i lectura mecànica, quan el tractament es faci per mitjans automatitzats i es basi en:

– El consentiment del interessat per a finalitats específiques.
– L’execució d’un contracte o precontracte amb el interessat.

El dret a la portabilitat de dades no s’aplicarà quan:

– Sigui tècnicament impossible la transmissió.
– Pugui afectar negativament als drets i llibertats de tercers.
– El tractament tingui una finalitat d’interès públic fonamentat en la legislació vigent.

Dret de limitació del tractament:

L’interessat tindrà dret a oposar-se al tractament de les seves dades realitzat pel Responsable per motius relacionats amb la seva situació particular, quan el tractament es basi en:

– Màrqueting directe.
– Elaboració de perfils.
– Interès legítim del Responsable o tercers, sempre que no prevalguin els interessos o els drets i llibertats del interessat, especialment si es un nen.
– Investigació històrica, estadística o científica, llevat que el tractament sigui necessari per motius d’interès públic.

Encara que l’interessat s’oposi al tractament de les seves dades, el Responsable podrà continuar tractant-les sempre i quan l’interès legítim del Responsable imperi per sobre dels interessos o els drets i llibertats del interessat en un procediment judicial que ho justifiqui.

El Responsable haurà d’informar al interessat del dret a oposar-se al tractament de les seves dades de manera explícita, clara i separada de qualsevol altre informació, en el moment de la primera comunicació.

Dret d’oposició al tractament:

Es el dret a que no es porti a terme el tractament d’aquests o es deixi de fer quan no sigui necessari el seu consentiment per el tractament, per la concurrència d’un motiu legítim i fonamentat, referit a la seva situació concreta personal, que ho justifiqui, i sempre que una Llei no disposi el contrari.

Dret a no ser objecte d’una elaboració de perfils:

L’interessat tindrà dret a no ser objecte d’una elaboració de perfils, la finalitat de la qual sigui adoptar decisions individuals basades en un tractament automatitzat de dades i destinades a avaluar, analitzar o predir els següents aspectes personals:

– Rendiment professional.
– Situació econòmica.
– Salut.
Preferències o interessos personals.
– Fiabilitat.
– Comportament.
– Ubicació o moviments de la persona.

Quan la elaboració de perfils es basi únicament en un tractament automatitzat:

– L’interessat tindrà dret a estar informat si la decisió que pugui ser presa pot produir-li efectes jurídics que li afectin significativament.
– L’interessat tindrà dret a obtenir la intervenció humana per part del Responsable, a expressar el seu punt de vista i a impugnar la decisió, si el tractament ha sigut autoritzat mitjançant:
– El consentiment explícit del interessat.
– Un contracte entre el Responsable i l’interessat.

No s’aplicarà el dret a no ser objecte d’una elaboració de perfils quan la decisió que pugui ser presa a conseqüència de la mateixa estigui autoritzada mitjançant:

– El consentiment explícit del interessat.
– Un contracte entre el Responsable i l’interessat.
– Un tractament fonamentat en la legislació vigent.

Skip to content