Condicions d’ús

CONDICIONS D’ÚS DEL LLOC WEB

ABAST:

Aquestes Condicions d’Ús del Lloc Web estableixen les condiciones generals que regulen tant l’accés com la navegació, així com l’ús dels continguts d’aquest Lloc Web.

La informació continguda en aquest Lloc Web fa referencia als serveis prestats per DATALAB TECNOLOGIA, SA (en endavant DLTEC). Aquesta informació només és a efectes enunciatius i de cap manera constitueix una oferta vinculant que obligui al usuari a contractar els serveis. DLTEC es reserva el dret de modificar la informació aquí continguda, quan ho estimi convenient i sense previ avís, no sent responsable de la exactitud, insuficiència o autenticitat de la informació subministrada.

Així mateix, es reserva el dret a modificar el contingut del present document d’ús del Lloc Web. Per tant, el Usuari ha de llegir atentament aquest document en cadascuna de les ocasions en que es proposi utilitzar el Lloc Web, ja que aquest i les seves condicions d’ús recollides en el present Condicions d’ús del Lloc Web poden patir modificacions.

La prestació del servei d’aquest Lloc Web té una duració limitada al moment en el que el Usuari es trobi connectat al Lloc Web o a algun dels serveis que, mitjançant el mateix, es faciliten.

CONDICIONS D’ÚS DEL LLOC WEB:

Amb el simple accés, la navegació o la utilització del Lloc Web, s’adquireix la condició de usuari. El usuari accepta, de forma plena i sense cap tipus de reserva, les condicions contingudes en el present Avís Legal

El usuari es compromet a utilitzar el Lloc Web, juntament amb els seus serveis i continguts, de forma lícita, d’acord amb la legislació vigent, els usos generalment acceptats, la bona fe i l’ordre públic.

El usuari es compromet a no realitzar accions que puguin provocar danys al Lloc Web, inutilitzant-lo, sobrecarregant-lo o fent-lo malbé de qualsevol manera, o impedint als demés usuaris el lliure accés, utilització o gaudiment del Lloc Web.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I ÚS DE CONTINGUTS:

DLTEC és titular dels drets de propietat intel·lectual i industrial d’aquest Lloc Web i de tots els seus continguts (a títol merament enunciatiu: textos, fotografies i demés continguts audiovisuals, programari, disseny gràfic, etc.) o compte amb la corresponent llicència o autorització pel seu ús.

El accés a la navegació per i el ús d’aquest Lloc Web per part del usuari no implica en cap cas renúncia, transmissió, llicència ni cessió total o parcial d’aquells.

Queda prohibit reproduir, modificar, reutilitzar, explotar, comunicar públicament, carregar arxius, enviar per correu electrònic, transmetre, utilitzar, tractar o distribuir de qualsevol forma la totalitat o part dels continguts inclosos en aquest Lloc Web per propòsits públics o comercials, si no es disposa de la autorització expressa i per escrit de DLTEC.

El logotipus és una marca registrada propietat de DLTEC. Queda totalment prohibida la seva reproducció o ús sense la autorització per escrit del seu titular.

ENLLAÇOS

ENLLAÇOS A D’ALTRES LLOCS WEB EXTERNS:

DLTEC rebutja tota responsabilitat sobre tota informació present en la World Wide Web no elaborada per DLTEC o no publicada sota el seu nom.

El Lloc Web pot contenir enllaços de hipertext cap a altres Llocs Web de la World Wide Web que són completament independents d’aquest Lloc Web. DLTEC no respondrà o garantirà, de cap manera, la exactitud, insuficiència o autenticitat de la informació subministrada per qualsevol persona o entitat, física o jurídica, amb o sense personalitat jurídica pròpia, a través de d’aquests enllaços de hipertext.

ENLLAÇOS EXTERNS AMB DESTINACIÓ AL LLOC WEB DE DLTEC:

Si qualsevol altre Lloc Web, usuari o entitat, desitgés establir un enllaç amb destinació a http://www.dltec.net, aquest enllaç s’haurà de sotmetre a les condicions que a continuació es detallen:

El enllaç anirà dirigit a la pàgina principal o a qualsevol de les seves seccions. El enllaç, en qualsevol cas, ha de ser absolut i complert, dirigint al usuari amb un sol clic a la URL de la pàgina principal o a la URL de qualsevol de les seves seccions. El enllaç haurà d’abastar tota la extensió de pantalla del portal de http://www.dltec.net.

En cap cas, llevat de expressa autorització per escrit per part de DLTEC, el Lloc Web que estableix el enllaç podrà reproduir de qualsevol manera http://www.dltec.net, incloent-lo com a part integrant del seu Lloc Web, utilitzant marcs, redireccionaments o qualsevol altre mesura que suposi ocultar l’origen de la informació.

No s’autoritza l’establiment d’enllaç a http://www.dltec.net, des de Llocs Web que mantinguin continguts il·lícits, il·legals, degradants o obscens, contravenint la moral o l’ordre públic.

El servei d’accés al Lloc Web inclou dispositius tècnics d’enllaç, directoris i inclús instruments de cerca que permeten al Usuari accedir a d’altres pàgines i portals de Internet (en endavant, ‘Llocs Enllaçats’). En aquests casos, DLTEC actua com a prestador de serveis de intermediació, de conformitat amb la Llei de Serveis de la Informació i Comerç electrònic, i només serà responsable dels continguts i serveis subministrats en els Llocs Enllaçats en la mesura en que tingui coneixement efectiu de la il·licitud i no hagi desactivat el enllaç amb la diligencia deguda. En el supòsit de que el Usuari consideri que existeix un Lloc Enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats podrà comunicar-ho a DLTEC enviant un missatge a info@dltec.net , sense que en cap cas aquesta comunicació comporti la obligació de retirar el corresponent enllaç.

En cap cas, la existència de Llocs Enllaçats ha de pressuposar la existència d’acords amb els responsables o titulars dels mateixos, ni la recomanació, promoció o identificació de DLTEC amb les manifestacions, continguts o serveis proveïts.

DLTEC no coneix els continguts i serveis dels Llocs Enllaçats i, per tant, no es fa responsable pels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualització, indisponiblitat, error o inutilitat dels continguts i/o serveis dels Llocs Enllaçats ni per qualsevol altre dany que no sigui directament imputable a DLTEC.

EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT:

La responsabilitat en el us d’aquest Lloc Web correspon, de forma única i exclusiva, al Usuari.

DLTEC no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin causar-se per:

La no disponibilitat, manteniment i funcionament del Lloc Web o dels seus serveis o continguts, ja que requereix de subministres i serveis de tercers.

Els errors i omissions en la informació publicada, així com la falta de utilitat, adequació o validesa del Lloc Web o dels seus serveis o continguts per satisfer necessitats, activitats o resultats concrets o expectatives dels Usuaris.

El accés al Lloc Web no implica la obligació per part de DLTEC de controlar la absència de virus o qualsevol altre element informàtic nociu. Correspon al Usuari, en tot cas, la disponibilitat d’eines adequades per la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius. DLTEC no es responsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics dels Usuaris o de tercers durant l’ús del Lloc Web.

LEGISLACIÓ

El present Avis Legal es regeix, en tots i cadascun dels seus extrems, per la llei espanyola i el Reglament General de Protecció de Dades de la Unió Europea.

ACTUALITZACIÓ

El present ús del Lloc Web s’ha revisat per darrera vegada eljuny de 2018

Ves al contingut